Działalność

Działania bieżące

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim jes szkołą publiczną, która realizuje kształcenie ogólne na poziomie średnim II stopnia. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Do liceum uczęszcza młodzież w wieku 15-19 lat. W obecnym systemie szkolnym nauka w liceum trwa cztery lata.

W czteroletnich liceach w ramach nowego systemu szkolnego, które są przeznaczone dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, stosowane są regulacje wydane pod rządem ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas liceum ogólnokształcącego wynosi:

 • klasa I – 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny,
 • klasa II – 34 godziny, a w oddziale dwujęzycznym 37 godzin,
 • klasa III – 32 godziny, a w oddziale dwujęzycznym 35 godzin,
 • klasa IV – 25 godzin, a w oddziale dwujęzycznym 27 godzin.

Główne podstawy prawne systemu edukacji stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W części dotyczącej podstawowych wolności i praw obywateli Konstytucja stanowi, że:

 • każdy ma prawo do nauki, nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa,
 • nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, ustawa może dopuścić odpłatne świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez uczelnie publiczne,
 • rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne, obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół i uczelni,
 • władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia - w tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów,
 • zapewnia się autonomię uczelni na zasadach określonych w ustawie.

System edukacji dzieli się na system oświaty (tj. edukacji wszystkich szczebli poniżej szkolnictwa wyższego) oraz system szkolnictwa wyższego.

System oświaty  regulują następujące akty prawne:

System oświaty zapewnia w szczególności:

 • realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
 • możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia nauki w skróconym czasie,
 • upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia kształcenie w szkołach wyższych,
 • możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
 • zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
 • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 • warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Ustawa – Prawo oświatowe stanowi główne zasady:

 • podziału kompetencji w zarządzaniu szkołami i placówkami publicznymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym oraz uprawnienia dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
 • realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 • rekrutacji do szkół i placówek publicznych,
 • organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach publicznych,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • kształcenia ustawicznego dorosłych,
 • tworzenia zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,

W ustawie o systemie oświaty pozostawiono dotychczas (przed 2017 r.) obowiązujące przepisy w sprawie:

 • oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych i odpowiednio niepublicznych,
 • systemu egzaminów zewnętrznych (ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego),
 • stosowania szkolnych programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego, a także dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz posługiwania się materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi,
 • udzielania uczniom pomocy materialnej.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zawiera przepisy określające system publicznego wsparcia finansowego dla szkół i placówek niepublicznych oraz zasady dotowania innych publicznych zadań oświatowych (podręczników) i refundowania wydatków na te cele między zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.