Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności  Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego w Opolu Lubelskim, adres: ul. Kolejowa 2, 24-320 Opole Lubelskie, tel. 81 827 27 90, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – reprezentowane przez Dyrektora. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
 • w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 2. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. W przypadku, o którym mowa w:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;
 1. Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla ucznia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do klasy 1 publicznej szkoły ponadpodstawowej 

Klauzula informacyjna-monitoring

Klauzula informacyjna-organizacja wycieczki

Klauzula informacyjna-rekrutacja zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna-rekrutacja pracownicy

Klauzula informacyjna-zleceniobiorca umowy cywilnoprawnej

Klauzula informacyjna-zamowienia publiczne do kwoty 130000 zł netto

Klauzula informacyjna-czytelnik biblioteki

Klauzula informacyjna-korespondencja

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 marzec 2022 11:38 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 marzec 2022 11:44 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 marzec 2022 11:48 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 marzec 2022 12:47 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 22 styczeń 2023 18:18 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 02 sierpień 2023 08:34 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 02 sierpień 2023 08:37 Super User