Zamówienia publiczne

Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zadanie pn. „Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakup i dostawa indywidualnego wyposażenia w ubiór (mundurowy) ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Zamawiający:                   
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pakietu wyposażenia w umundurowania dla uczniów OPW oraz zakup i dostawa pakietu wyposażenia w ubiór (mundurowy) dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania.

Termin realizacji zamówienia:   30.11.2023

Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

A. Cena – 90 %

                                 Oferta ceny najniższej

Ocena punktowa  =   ——————–      x 90 punktów’

                                   Oferta badana

B. Termin dostawy pakietu (wszystko w jednej dostawie) od czasu zawarcia umowy – 10 %

·         do 5 dni- 10 pkt.

·         od 6 do 10 dni – 8 pkt.

·         od 11 do 15 dni – 6 pkt.

·         od 16 do 20 dni – 4 pkt.

·         powyżej 21 dni – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny oferty i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym także koszty dostawy.

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku).

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.    

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta może dotyczyć pojedynczych części a) lub części b) lub też połączonych 2 części zamówienia ze wskazaniem ceny za poszczególne części zamówienia.

7. Oferta winna być sporządzona na podstawie załączonego opisu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:                 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem na załączonym formularzu oferty.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2023 r. do godziny 13:00 w jednej z następujących form:

w sekretariacie
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

lub
przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie.

lub
przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem zapytanie ofertowe 1/2023 (każda oferta, która zostanie przesłana na adres email otrzyma wiadomość zwrotną o dostarczeniu oferty).

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin otwarcia ofert:                    
31.10.2023 godz. 10.30, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Termin ważności oferty: 
30 dni od dnia otwarcia ofert

Uwagi końcowe:

a) Wykonawca odpowiada finansowo za nieprawidłowe (niezgodne ze specyfikacją) uszycie ubioru, kurtki.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji zamówienia (w takim przypadku wydłuży odpowiednio termin składania ofert), odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów,

e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe  informacje)  i/lub  którzy otrzymali od Zamawiającego uwagi w protokole odbioru podczas realizacji poprzednich zamówień,

f) ze  względu  na  założenia  budżetowe  i  ograniczenia  finansowe,  w  przypadku,  gdy   kwoty   przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i nie podlegał wykluczeniu,

g)  oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,

h)  zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na  własne  ryzyko  i  koszt,  nie  przysługują  im  żadne  roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,

i) ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie informacji    zawartych     w    ofercie.     Ocenie     podlegać    będzie    zarówno    formalna    jak   i   merytoryczna   zgodność   oferty z wymaganiami Zamawiającego,

j)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

k) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

l)  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o: wyjaśnienie treści oferty, przedstawienie oferowanego asortymentu

m) rozstrzygnięcie postępowania zostanie upublicznione na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Formularz oferty

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Wymagania techniczne ubiór ucznia

 

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Nowy