Organizacja szkoły

Rada Rodziców

 1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.
 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym, demokratycznie wybranym, samorządnym przedstawicielem rodziców, reprezentującym wszystkich rodziców LO, współpracującym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i organizacjami nadzorującymi szkołę w realizacji zadań szkoły, gdzie pojęcie „szkoła” oznacza instytucję oświatowo – wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo – wychowawczych i programów.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad klasowych wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 4. Regulamin Rady Rodziców określa:
 • Cele i zadania Rady Rodziców;
 • Organizację ogółu rodziców i Rady Rodziców;
 • Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców;
 • Zasady wyborów do organów Rady Rodziców;
 • Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów;
 • Zasady gromadzenia, wydatkowania i obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców;
 • Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.