Organizacja szkoły

Rada Pedagogiczna

Wszystkie swoje decyzje rada pedagogiczna, jako organ kolegialny podejmuje w formie uchwały. Uchwały rada pedagogiczna podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust. 1 UoSO). Uchwały dotyczą spraw szkoły i regulują wewnętrzny tryb pracy rady.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.