Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Ogłoszenie o przetargu nr [WPISZ NUMER/ZNAK]

[NAZWA PODMIOTU]

[WPISZ ADRES]

ogłasza

przetarg nieograniczony na realizację zadania:

[WPISZ NAZWĘ ZADANIA]

Termin realizacji zadania: do XX.XX.XXXX r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Dziale [WPISZ NAZWĘ], [WPISZ ADRES] lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena: 20,00 zł + VAT.

Termin złożenia ofert: 23 marca 2011 r. do godz. 07:45

Miejsce złożenia ofert: [WPISZ ADRES] - sekretariat, I piętro

Otwarcie ofert nastąpi dnia: [WPISZ DATĘ] o godz. 08:00 w [WPISZ ADRES] 5 - sala konferencyjna

Wadium w wysokości [WPISZ WYSOKOŚĆ] należy wpłacić w terminie do: [WPISZ DATĘ] na rachunek banku: [NAZWA BANKU], nr konta: [WPISZ NUMER KONTA]

Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.

Informacje uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej. W przypadku, gdy wykonawca będzie chciał kupić SIWZ prosimy o dokonanie wpłaty w kasie zamawiającego znajdującej się przy ul. [WPISZ ADRES] w [Wpisz MIEJSCOWOŚĆ]. Następnie z dowodem wpłaty należy się zgłosić w Dziale [WPISZ NAZWĘ] po odbiór SIWZ. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie zamawiającego o zamiarze wykupienia SIWZ pod nr faksu: [WPISZ NUMER].

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.